PEČOVATELSKÉ SLUŽBY INFO

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

(3 - letý učební obor, dle RVP 75-41-E/01Pečovatelské služby)

Je určen pro žáky speciálních škol a méně úspěšné žáky ZŠ, ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ

Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profil absolventa

Studium je určeno pro dívky i chlapce vycházející ze ZŠ speciálních i z nižších ročníků ZŠ. Studium probíhá v cyklu - 2 dny v týdnu teoretické vyučování a 3 dny v týdnu odborný výcvik. Odborný výcvik je realizován v prostorách školy a na smluvních pracovištích.


  • znalosti a dovednosti v oblasti péče o seniory, dlouhodobě nemocné nebo handicapované spoluobčany
  • znalosti a dovednosti při přípravě jídel, učí se základní stravovací návyky
  • dovednosti při jednoduchých opravách prádlaa oděvů, praní, žehlení a mandlování prádla
  • dovednosti při úklidových pracích
  • poznatky ze zdravovědy, psychologie, epidemiologie a hygieny

Absolventi učebního oboru Pečovatelské služby získávají kvalifikaci pro výkon pečovatelských prací. Uplatnění mohou nalézt při asistenci pro tělesně postižené, handicapované a dlouhodobě nemocné spoluobčany v nemocnicích, pečovatelských domech, ústavech sociální péče, domovech důchodců, ale také ve veřejném stravování a v dalších oblastech služeb.