Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04 - Masér ve zdravotnictví

Organizace vzdělávání: čtyřleté, denní studium

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

- ZDE NENÍ POVINNÁ ZKOUŠKA Z MATEMATIKY

Odborné kompetence

Provádět pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče. Absolventi jsou schopni:

  • provádět klasické masáže
  • aplikovat teplo (např. za použití soluxu nebo parafínu)
  • podávat zábaly
  • připravovat a podávat částečné i celkové koupele, včetně přísadových, a provádět základní vodoléčebné procedury
  • provádět činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků vč. prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajišťování jejich dostatečné zásoby
  • pracovat se zdravotnickou dokumentací a informačním systémem zdravotnického zařízení
  • při všech činnostech dbát na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy
  • při komunikaci s pacienty a dalšími osobami jednat v souladu se společenskými pravidly a profesní etikou, zohledňovat osobnostní, sociální a kulturní specifika pacientů; zvládat základní komunikaci s pacienty v cizím jazyce
  • pracovat jako člen zdravotnického týmu, dbát na dodržování pracovněprávních norem a interních předpisů a standardů zdravotnického zařízení.


Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Je schopen provádět pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací
v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví v rozsahu kompetencí stanovených vyhláškou č. 55/2011 Sb. § 38, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů


Profil absolventa

Absolventi oboru si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon povolání maséra ve zdravotnictví. Je poučen o kompetencích k výkonu svého povolání, zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví, zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese, zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení, zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém, je orientován v základech psychologie a komunikace, ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací, zvládá teorii fyzikální léčby - aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur.